FAQ – Povinná publicita projektu

 • Jakými dokumenty se mám řídit?

Povinnou publicitu projektu v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) upravují dokumenty Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část a Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS), které jsou dostupné v záložce Povinná publicita. Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část definuje povinné nástroje publicity v OP PIK a jejich podmínky, Manuál JVS potom stanovuje požadavky na znak a logo EU, operačních programů a povinné nástroje publicity.

Povinnou publicitu pro program Marketing dále upřesňuje příloha Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část příslušné výzvy.

 • Od jakého okamžiku je nutné dodržovat povinnou publicitu projektu?

Jak je uvedeno v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecné části, publicita je povinná od okamžiku zahájení projektu (zahájení prací). Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve.

Není tedy relevantní datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel začne s realizací projektu před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí se již řídit Pravidly způsobilosti a publicity.

 • Jaké jsou povinné nástroje publicity projektu v OP PIK? Využívají žadatelé i samolepky, jako tomu bylo v předchozím programovém období 2007 – 2013?

Mezi povinné nástroje publicity patří internetová stránka žadatele/příjemce (pokud taková stránka existuje), dočasný billboard, stálá pamětní deska/stálý billboard a plakát. Povinné nástroje publicity žadatel/příjemce používá v závislosti na podmínkách uvedených v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecné části.

V případě OP PIK nepatří samolepky mezi prostředky povinné publicity.

 • Kde lze získat logo OP PIK v elektronické podobě potřebné pro splnění povinné publicity projektu?

Loga povinné publicity pro OP PIK i s předepsaným textem jsou v různých barevných provedeních k dispozici v záložce Povinná publicita.

 • V Manuálu JVS je na návrzích nástrojů povinné publicity uváděno logo A. Co je tím myšleno?

Logem A je myšleno logo Řídícího orgánu příslušného Operačního programu, v případě OP PIK se jedná o logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Užití tohoto loga není povinné a záleží na žadateli, zda jej na nástroji povinné publicity použije, či nikoli.

 • Jaká loga mohu na nástroji povinné publicity použít?

Povinností je užití loga povinné publicity pro OP PIK, volitelně lze uvést také logo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Na povinném nástroji publicity nesmí být použito logo společnosti žadatele/příjemce ani žádné jiné logo kromě loga povinné publicity pro OP PIK a loga MPO.

 • V Manuálu JVS je v návrzích nástrojů povinné publicity uveden oddělovací modrý či černý pruh. Je nutné jej použít?

Tento pruh slouží k oddělení textové části a části s logy. Pruh má doporučující charakter, ovšem doporučujeme jej na nástrojích povinné publicity uvádět.

 • V Pravidlech způsobilosti a publicity – obecné části je uvedeno, že mezi povinné nástroje publicity patří internetová stránka žadatele/příjemce, pokud taková stránka existuje. Jaké informace musí žadatel/příjemce o projektu na webových stránkách uvádět?

Žadatel/příjemce uvede velice jednoduchý popis projektu o přibližném rozsahu 3 – 5 vět. Popíše, co je zamýšleným cílem/výsledkem projektu. Dále zde žadatel/příjemce uvede informaci, že zamýšlená operace je financována za podpory EU, a logo povinné publicity pro OP PIK.

Pokud má žadatel/příjemce webové stránky ve více jazykových mutacích a primární webovou stránkou je česká jazyková mutace, je dostačující, pokud žadatel/příjemce uvede informace o projektu na české verzi webových stránek.

 • Dočasný billboard se používá u projektů, které splňují obě tyto podmínky: operace spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací a celková výše podpory z EFRR nebo FS přesahuje 500 000 eur. V rámci jednoho projektu realizuji jak stavební práce, tak pořízení majetku. Musím použít dočasný billboard?

Jakmile jsou v rámci projektu realizovány stavební práce a projekt splňuje obě výše uvedené podmínky, je třeba umístit dočasný billboard.

 • V manuálu JVS je u vzorů k dočasnému billboardu na str. 42 a 43 uvedený šedý rámeček s údaji Investor, Projektant apod. Dále je na těchto stranách uvedeno, že pole s informacemi o projektu je možné nahradit vizualizací, nebo fotografií projektu, případně grafikou k danému projektu. Je nutné tyto informace na dočasném billboardu uvádět?

Není povinností uvádět šedé pole s informacemi o projektu ani fotografii či vizualizaci projektu.

 • Může být plakát povinné publicity (potažmo i ostatní nástroje) v černobílé variantě?

Povinné nástroje publicity projektu by měly dodržovat Manuál JVS a měly by být barevné. Pamětní deska může být černobílá (např. kvůli možnosti výbrusu do kamene).