Programy podpory

Inovace

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

Potenciál

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Aplikace

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Partnerství znalostního transferu

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

Spolupráce

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

Inovační vouchery

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

Služby infrastruktury

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

Proof of Concept

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

Technologie

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Poradenství

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

Marketing

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

Nemovitosti

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

Školicí střediska

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

Obnovitelné zdroje energie

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

Úspory energie

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Smart grids I

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

Nízkouhlíkové technologie

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Úspory energie v SZT

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

Smart grids II

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Vysokorychlostní internet

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

ICT a sdílené služby

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center